nitrogen cycle

Phản ứng mới để phá vỡ liên kết trong phân tử nitrogen

(Hóa học ngày nay-H2N2) Suốt thập kỷ vừa qua, các nhà hóa học công nghiệp phải dựa vào nhiệt độ hoặc áp suất cao để phá vỡ các liên kết… Đọc tiếp