beo luc binh

Xử lý nước thải bằng rau ngổ và lục bình

(H2N2)-Sử dụng thủy sinh thực vật để xử lý nước thải không phải là biện pháp mới, tuy nhiên, số lượng các loài thủy sinh có thể dùng với chức… Đọc tiếp