reforming

Công nghệ reforming và xúc tác sử dụng

Hiện nay trên thế giới tồn tại 2 loại công nghệ reforming chủ yếu là công nghệ bán tái sinh và công nghệ tái sinh liên tục (CCR). 1. Công… Đọc tiếp