27942301thumb 300 20110114113136

Vật chất ở thể mới: vật chất toán học

(H2N2)-Chúng ta đã có chất rắn, chất lỏng, chất khí, dạng huyết tương và thể Bauxơ-Anhxtanh. Có vẻ như thời điểm chúng ta phát hiện ra dạng vật chất chủ… Đọc tiếp