polysaccharide

Các hợp chất polisacarit

I. Glucozơ (Glucoz, Glucose, Gluco,  Glucoza, Dextrose, Đường nho) 1. Định nghĩa Glucoz là một loại gluxit (glucid, chất bột đường, cacbon hiđrat, carbohydrates) đơn giản nhất (đường đơn, monosaccarit,… Đọc tiếp