[Image: canhtron-noiphanung2.jpg]

Lò phản ứng theo công nghệ xanh

(H2N2)-So sánh các lò phản ứng thế hệ mới về ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của chúng để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ… Đọc tiếp