Glass microreactor

Thiết bị phản ứng vi mô dùng trong nghiên cứu thí nghiệm

(H2N2)-Một hệ thống thiết bị phản ứng cỡ vi mô, có khả năng xác định nhanh chóng những điều kiện lý tưởng đối với các phản ứng hữu cơ phức… Đọc tiếp