nosql acid base 20191108131540

Những tác hại của axit và bazơ

Axit và chất bazơ dùng nhiều và rất rộng rãi trong các ngành kỹ nghệ. Trong khi tiếp xúc, sử dụng, nếu không đề phòng tác hại, sẽ xảy ra… Đọc tiếp