nh3 molecule

Tổng hợp amoniac ở áp suất thấp

(H2N2)-Amoniăc được sản xuất trong công nghiệp bằng cách kết hợp khí nitơ và hyđro có xúc tác sắt ở dạng rắn. Còn phản ứng có xúc tác xảy ra… Đọc tiếp