respcare without text 20121216175243

Ra mắt cộng đồng trách nhiệm xã hội Việt Nam

Responsible Care (RC) – Trách nhiệm xã hội là hoạt động tự nguyện của nhà sản xuất, kinh doanh hóa chất nhằm ngày càng làm tốt hơn công tác bảo… Đọc tiếp