beryllonitrene

Vật liệu 2 chiều: Bước đột phá trong khoa học vật liệu và ứng dụng công nghệ

Cùng với các vật liệu 2 chiều như: graphene, silicene, phosphorene, germanene, borophene…, beryllonitrene là vật liệu 2 chiều mới nhất vừa được công bố trên Tạp chí Physical Review… Đọc tiếp