Nghiên cứu đặc trưng phát quang của vật liệu KMgSO4Cl:Ce3+,Tb3+

Tác giả: Lê Văn Tuất, Nguyễn Duy Linh Đại học Khoa học Huế Đại học Quảng Nam Đọc tiếp