r7

Đã sản xuất nhiều vật liệu ‘sạch’ ở Việt Nam

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Việt Nam đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng một số vật liệu “sạch” góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như: Nano… Đọc tiếp