chem4word

Chèn công thức, hình ảnh hóa học vào Word với Chemistry Add-in

(Hóa học ngày nay-H2N2) Microsoft vừa cung cấp thêm cho người dùng một ứng dụng miễn phí, có khả năng chèn nhanh các bảng biểu, công thức hóa học, hình… Đọc tiếp