xidau1

Về 3-MCPD và công nghệ sản xuất nước tương sạch

1. Về 3-MCPD: Tên đầy đủ là 3-monochloropropane-1,2-diol hay 3-chloro-1,2-propanediol Mức độ độc hại của các dẫn xuất chloropropanol Những nghiên cứu về độc tính của 3-MCPD thực hiện trên… Đọc tiếp