Zeolite-ZSM-5

Zeolit và một số ứng dụng

(H2N2)-Trước đây trong nhiều quá trình chuyển hoá hydrocacbon người ta đều sử dụng nhiều loại xúc tác khác nhau, nhìn chung các loại xúc tác đó đều không đem… Đọc tiếp