Trò chơi

HƯỚNG DẪN CHƠI:

Trò chơi bảng tuần hoàn trên trang này chỉ dành cho mục đích giải trí và không được sử dụng để đánh giá kiến ​​thức của học sinh về các nguyên tố hóa học.

Mức: Dễ dàng
Khi được hiển thị tên nguyên tố, hãy tìm ký hiệu và số hiệu nguyên tử của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn càng nhanh càng tốt!

Mức:  Trung bình
Khi được hiển thị một ký hiệu nguyên tố, hãy tìm số nguyên tử của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn càng nhanh càng tốt!

Mức: Khó
Khi được hiển thị một ký hiệu nguyên tố, hãy tìm vị trí nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn càng nhanh càng tốt!