Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến quá trình tổng hợp oxit nhôm mao quản trung bình có trật tự bằng phương pháp sol-gel có sử dụng chất định hướng cấu trúc

QUẢNG CÁO

Đề tài do tác giả Đỗ Thanh Hải (Phòng Nghiên cứu khoa học-Cao đẳng Công nghiệp Việt Hưng), Vũ Thị Thu Hà (Viện Hóa học Công nghiệp), Đinh Thị Ngọ (khoa Công nghệ hóa học – Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống phương pháp điều chế oxit nhôm mao quản trung bình có cấu trúc trật tự.

Đề tài tiến hành một loạt các phương pháp: phương pháp tổng hợp (polyme được hòa tan trong etanol tuyệt đối, được khuấy trong 15 phút ở 400C. để thu được dung dịch A. Dung dịch B gồm axit clohidric, etanol tuyệt đối và nhôm tri-tert-butoxit được khuấy mạnh ở 400C.. Sau đó, hai dung dịch được trộn lẫn với nhau và được khuấy tiếp ở 400C. trong 15 phút. Ngoài ra, sol đồng thể được già hóa 3 ngày dưới dòng khí nitơ ở 400C. Sản phẩm thu được đem nung ở nhiệt độ thích hợp trong điều kiện có thổi dòng khí để loại template), phương pháp đặc trưng xúc tác (nhiễu xạ tia X, BET, kính hiển vi điện tử)

Kết quả cho thấy, nhiệt độ nung mẫu tại nhiệt độ 400-6000C có diện tích bề mặt riêng lớn nhất và có cấu trúc thích hợp. Nếu tốc độ gia nhiệt càng cao thì diện tích bề mặt riêng càng giảm. Vì thế nhóm tác giả đã điều chế được oxit nhôm mao quản trung bình có trật tự dạng 2D lục lăng với nhóm không gian P6mm, có diện tích bề mặt riêng cao (401m2/g), mao quản đồng đều, tập trung ở 35A0. Loại chất này theo các tác giả, sẽ hứa hẹn làm chất mang rất tốt trong phản ứng HDS.


Theo tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 4/08

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *