Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa

QUẢNG CÁO

PANi can be synthesized by electrochemical techniques in an acid solution on metal electrodes. Tree techniques usually applied are cyclic voltammetry (CV), potentiostatic (PS)  and galvanostatic (GS) polarisation, among them GS method has many advantages.

Using electric current density J = 7 mA/cm2, concentration of aniline monomer 5 up to 30 g/l in H2SO4 1M solution, synthesis of polyaniline was realised continuously during 3 h and 5 h. It has been found that both polymer product conversion and electric current reaction productivity, Hmand HJ respectively, are relatively high. HJ depends strongly on the monomer concentration.

Polimer dẫn điện đang được quan tâm phát triển ở nhiều nước công nghiệp trên thế giới, trong đó polianilin (PANi). Một trong những lĩnh vực ứng dụng điển hình là tạo màng bảo vệ chống ăn mòn.

Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Quyên, Lê Xuân Quế, Đặng Đình Bạch

ITIMS, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *