Danh sách các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

QUẢNG CÁO

moi_truong

Dưới đây là Danh sách các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

STT Tên Quy chuẩn Số hiệu Ngày BH Nội dung
1 QCVN 01:2008/BTNMT QĐ 04/2008/QĐ-BTNMT 18/7/2008 QC KTQG về nước thải cao su
2 QCVN 02:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về khí thải lò đốt chất thải y tế
3 QCVN 03:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
4 QCVN 04:2008/BTNMT QC KTQG về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
5 QCVN 05:2008/BTNMT TT 16/2009/TT-BTNMT 07/10/2009 QC KTQG về chất lượng không khí xung quanh
6 QCVN 06:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
7 QCVN 16:2008/BTNMT QĐ 17/2008/QĐ-BTNMT 31/12/2008 QC KTQG về mã luật khí tượng bề mặt
8 QCVN 17:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về mã luật khí tượng nông nghiệp
9 QCVN 18:2008/BTNMT QĐ 18/2008/QĐ-BTNMT 31/12/2008 QC KTQG về dự báo lũ
10 QCVN 07:2009/BTNMT TT 25/09/TT-BTNMT 16/11/2009 QC KTQG về ngưỡng chất thải nguy hại
11 QCVN 19:2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
12 QCVN 20: 2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềkhí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
13 QCVN 21: 2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
14 QCVN 22: 2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
15 QCVN 23: 2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng
16 QCVN 24: 2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
17 QCVN 25: 2009/BTNMT -nt- -nt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
18 QCVN 08:2008/BTNMT QĐ số 16/2008/QĐ-BTNMT 31/12/2008 QC KTQG về chất lượng nước mặt
19 QCVN 09:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về chất lượng nước ngầm
20 QCVN 10:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về chất lượng nước biển ven bờ
21 QCVN 11:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước thải công nghiệp chế biển thủy sản
22 QCVN 12:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
23 QCVN 13:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước thải công nghiệp dệt may
24 QCVN 14:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước thải sinh hoạt
25 QCVN 15:2008/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về dư lượng  hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. ( Thay thế TCVN 5941:1995)
26 QCVN 26:2010/BTNMT TT 39/2010/TT-BTNMT 16/12/2010 QC KTQG về tiếng ồn
27 QCVN 27:2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về độ rung
28 QCVN 28:2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước thải y tế
29 QCVN 29 :2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
30 QCVN 30 :2010/BTNMT TT 41/2010/TT-BTNMT 28/12/2010 QC KTQG về khí thải lò đốt
31 QCVN 31 :2010/BTNMT TT 43/2010/TT-BTNMT 29/12/2010 QC KTQG về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu
32 QCVN 32 :2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
33 QCVN 33 :2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
34 QCVN 34 :2010/BTNMT TT 42/2010/TT-BTNMT 29/12/2010 QC KTQG về khí thải CN lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ
35 QCVN 35 :2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
36 QCVN 36 :2010/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển
37 QCVN 37 :2011/BTNMT TT 23/2011/TT-BTNMT 6/7/2011 QC KTQG về chuẩn hoá địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ
38 QCVN 38 :2011/BTNMT TT 43/2011/TT-BTNMT 12/12/2011 QC KTQG về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh
39 QCVN 39 :2011/BTNMT -nt- -nt- QC KTQG về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
40 QCVN 40 :2011/BTNMT TT 47/2011/TT-BTNMT 28/12/2011 QC KTQG về nước thải công nghiệp (Thay thế QCVN:24)
41 QCVN 41 :2011/BTNMT TT 44/2011/TT-BTNMT 26/12/2011 QC KTQG về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *