Nguyên tố hóa học mới trong bảng tuần hoàn

QUẢNG CÁO

Electron_shell_112_CnNguyên tố 112, được phát hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Ion nặng (GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionen-forschung) ở Darmstadt, CHLB Đức, đã được Liên đoàn Quốc tế Hóa học Tinh khiết và ứng dụng (IUPAC) chính thức công nhận là một nguyên tố mới. IUPAC khẳng định sự công nhận nguyên tố 112 trong một lá thư chính thức gửi cho Giáo sư Sigurd Hofmann, người đứng đầu nhóm phát minh. Trong thư IUPAC cũng đề nghị nhóm phát minh đề xuất một tên gọi cho nguyên tố mới. Đề nghị của nhóm phát minh được gửi đi với đề xuất tên gọi của nguyên tố là Copernicium với ký hiệu của nguyên tố là Cp. Trong khoảng 6 tháng, sau khi đề nghị tên gọi cho nguyên tố mới được IUPAC xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nguyên tố này sẽ nhận được tên chính thức của nó.Tuy nhiên, sau khi xem xét, IUPAC nhận thấy, với ký hiệu Cp trước đây đã được sử dụng để gọi tên nguyên tố cassiopium, nay là (Lutetium-Lu), hơn nữa ký hiệu này cũng  đã được sử dụng để gọi tên cyclopentadien trong hóa học cơ kim. Do đó với ký hiệu mới được đề xuất Cn, ngày 19/2/2010, nhân dịp sinh nhật thứ 537 của Copercnicus, IUPAC đã chính thức chấp nhận tên gọi và ký hiệu của nguyên tố thứ 112 là Cn

Nguyên tố mới này nặng hơn hydro khoảng 277 lần và là nguyên tố nặng nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đây cũng là nguyên tố thứ 6 được GSI khám phá ra trong 30 năm qua.

Nguyên tử đầu tiên của nguyên tố 112 đã được nhóm nghiên cứu quốc tế của Giáo sư S. Hofmann tạo ra lần đầu tiên vào năm 1996 bằng thiết bị gia tốc tại GSI. Các thực nghiệm tiến hành sau đó tại hệ thống gia tốc RIKEN của Nhật Bản đã khẳng định một cách chắc chắn phát hiện của GSI.

Cn_reaction

Để tạo ra các nguyên tử của nguyên tố 112, các nhà khoa học đã gia tốc các nguyên tử kẽm – ion kẽm mang điện tích trong thiết bị gia tốc hạt dài 120 m tại GSI và “bắn” chúng lên một “bia” chì. Hạt nhân chì và kẽm hợp nhất lại thành hạt nhân của nguyên tố mới. Nó có nguyên tử số là 112, nên được tạm thời gọi là “nguyên tố 112”, là tổng nguyên tử số của hai nguyên tố ban đầu: kẽm có nguyên tử số là 30 và chì có  nguyên tử số là 82. Nguyên tử số của một nguyên tố cho biết số proton trong hạt nhân. Nơtron cũng là hạt cơ bản trong hạt nhân nhưng không có ảnh hưởng đến việc phân loại nguyên tố. Nguyên tố mới có 112 electron trên quỹ đạo hạt nhân và điều này sẽ quyết định tính chất hóa học của nó.

Kể từ năm 1981đến nay, các nghiên cứu thực nghiệm tại hệ thống thiết bị gia tốc GSI đã khám phá ra sáu nguyên tố hóa học, mang nguyên tử số từ 107 đến 112. GSI cũng đã đặt tên cho các nguyên tố được công nhận chính thức của họ từ nguyên tố 107 đến 111: nguyên tố 107 được gọi là Bohrium, nguyên tố 108 Hassium, nguyên tố 109 Meitnerium, nguyên tố 110 Darmstadtium, và nguyên tố 111 được đặt tên là Roentgenium.

Hóa học ngày nay

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *