Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Aluminophotphat mao quản trung bình

Đề tài do tác giả Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng (Khoa Hóa học, Trường Đại học Quy Nhơn) thực hiện nhằm trình bày sự tổng hợp và các yếu tố… Đọc tiếp