20110415104841 Untitled 20110418163754

Đặt tên hai nguyên tố siêu nặng mới nhất

(H2N2)-Các nhà khoa học Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna đề xuất đặt tên cho các nguyên tố  hoá học mới nhất  trong bảng tuần hoàn Mendeleev do… Đọc tiếp