danh_so_hoa_chat1

Hệ thống đánh giá mức độ nguy hại HMIS® III

1. Các khái niệm: HMIS (Hazardous Materials Identification System) là hệ thống các tài liệu mô tả mức độ độc hại của vật liệu, hóa chất nhằm mục đích cung… Đọc tiếp