MP1911 4b77a 20110903232608

Tận dụng mỹ phẩm quá hạn

(H2N2) – Nếu bỏ đi cả một loạt mỹ phẩm không dùng hết hoặc vừa mới quá hạn sử dụng mà vẫn chưa bị mốc, chảy nước, hay biến đổi… Đọc tiếp