Thi nghiem Hoa hoc

Nhiệm vụ cơ bản của dạy học hóa học

Thông qua con đường trí dục mà giúp phát triển năng lực nhận thứcmột cách toàn diện và giáo dục tư tưởng đạo đức 1. Nhiệm vụ trí dục phổ… Đọc tiếp