Stylised Lithium Atom

Những phát minh quan trọng về nguyên tử và ứng dụng

Nguyên tử là phần tử hóa học nhỏ nhất không thể phân chia cấu tạo nên vật chất . Mỗi loại nguyên tử có tính chất vật lý và hóa… Đọc tiếp