Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù

Đề tài do tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Khoa Hóa, Đại học Sư phạm Hà Nội), Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi (Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công… Đọc tiếp