Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4′,5,6-trihidroxy-3,3′,7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae

From 4′,5,6-trihydroxy-3,3′,7-trimethoxyflavon [Chrysosplenol C] isolated from the Miliusa balansae Fin. & Gagnnep., seven ester and four ether derivatives have been synthezised. The cytotoxic activity against B16-murine melanoma of these compounds… Đọc tiếp