sac ky khi

Sắc ký khí, phương pháp phân tích hiện đại

Sắc ký khí-Chromatography (GC) là một phương pháp dùng để tách phân tích sử dụng phổ biến trong hóa học. Sử dụng với các hợp chất phức tạp có thể… Đọc tiếp