Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(iii) với 4-(3-Metyl-2-pyridylazo) rezocxin bằng phương pháp trắc quang

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Hữu Hiền Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đọc tiếp