Khảo sát phản ứng C-Axetil hóa một số Aril Metil Ete trong điều kiện hóa học xanh

Đề tài do tác giả Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch (bộ môn Hóa học hữu cơ, Đại học Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện… Đọc tiếp