biofuel12

Sử dụng axit clohydric để sản xuất nhiên liệu sinh học từ xenluloza

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Công ty HCL Cleantech, một công ty chuyên sản xuất nhiên liệu sinh học  (NLSH) tại Ixraen, mới đây đã phục hồi lại quá trình chuyển hóa… Đọc tiếp