TCVN

Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm-TCVN: 4851 – 89

NƯỚC DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987)   Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu và phương pháp thử tương ứng cho ba… Đọc tiếp
TCVN

Hóa chất: Phân bón và ký hiệu mức độ tinh khiết-TCVN 1058-78

HOÁ CHẤT PHÂN NHÓM VÀ KÝ HIỆU MỨC ĐỘ TINH KHIẾT Chemical products Designation for degree of purity Có hiệu lực từ 01-07-1979 TCVN 1058-78 ban hành để thay thế… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO