Dầu cỏ chanh-TCVN 6030:1995

QUẢNG CÁO

DẦU CỎ CHANH

Oil of lemongrass

1.Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu cỏ chanh ((Cymbopogon flexuosus) (Nees ex Steudel) W.Watson) 1/ , với mục đích làm dễ dàng cho việc xác định chất lượng của sản phẩm.

2.Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO/R 210, Tinh dầu – Bao gói

ISO/R 211, Tinh dầu – Ghi nhãn và đóng dấu hộp đựng

ISO 212, Tinh dầu – Lấy mẫu

ISO/R 279, Tinh dầu-Xác định khối lượng riêng và tỷ khối của tinh dầu

(Phương pháp trọng tài)

ISO/R 280, Tinh dầu-Xác định chỉ số khúc xạ của tinh dầu

ISO1/R 592, Xác định chỉ số khúc xạ của tinh dầu

ISO/R 875, Xác định tính hòa tan của tinh dầu trong etanol 2/

ISO/R 1279, Tinh dầu – Xác định hàm lượng của hợp chất carbonyl- Phương pháp Clorua Hydroxylammonium.

ISO 5991, Tinh dầu-Xác định phần còn lại sau khi chưng cất dưới áp suất giảm.

3.Định nghĩa

Dầu cỏ chanh (Cymbopogon flexousus) : Tinh dầu nhận được bằng chưng cất từ các phần cây cỏ Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) W.Watson.

4.Yêu cầu kỹ thuật

4.1 Dạng bên ngoài

Chất lỏng, trong.

4.2.Mầu sắc

Từ vàng nhạt đến vàng nâu.

4.3.Mùi và hương vị

Mùi đặc trưng, giống mùi citral.

4.4. Tỷ khối ở 20/20oC

Lớn nhất           0,885

Nhỏ nhất          0,905

4.5.Chỉ số khúc xạ ở 20oC

Nhỏ nhất          1,4830

Lớn nhất           1,4890

4.6.Độ quay cực ở 20oC

Thay đổi từ -3o đến +1o

4.7.Tính hòa tan trong etanol 70% ở 20oC

Để hòa tan 1 thể tích của dầu cần không quá 3 thể tích của etanol 70% thu được một dung dịch trong suốt nếu pha loãng hơn dung dịch sẽ trở thành mầu trắng đục

4.8.Chỉ số carbonyl

Nhỏ nhất          268-Tương ứng với hợp chất carbonyl 70%, tính theo xitral.

4.9.Phần còn lại sau khi chưng cất bằng chân không

Lớn nhất           10% khối lượng

4.10.Tính hàm lượng naral và genarial bằng phương pháp sắc ký

5.Lấy mẫu

Xem ISO 212

Thể tích nhỏ nhất của mẫu 125ml

6.Các phương pháp thử

6.1.Tỷ khối ở 20/20oC

Xem ISO/R 279.

6.2.Chỉ số khúc xạ ở 20oC

Xem ISO/R280

6.3.Độ quay cực ở 20oC

Xem ISO 592

6.4.Tính hòa tan trong etanol 70% ở 20oC

Xem ISO/R 875.

6.5.Chỉ số carbonyl

Xem ISO 1279

Mẫu thử nghiệm                        1g

Thời gian thử nghiệm                 15 phút

Tính chỉ số carbonyl theo          mg KOH/g dầu theo công thức :

Trong đó

C         là tỷ lệ % của hợp chất carbonyl ntính theo citral;

Mr       là khối lượng phân tử của xitral (152,2), chỉ số carbonyl tính theo trị số gần nhất.

6.6.Phần còn lại sau khi chưng cất dưới áp suất giảm

6.7.Xác định neral và geranial bằng phương pháp sắc ký

Xác định hàm lượng neral và geranial bằng phương pháp sắc ký sẽ là mục tiêu của tiêu chuẩn Quốc tế trong tương lai.

7.Bao gói, ghi nhãn và đóng dấu

Xem ISO/R 210 và ISO/R 211.

 

1Thỉnh thoảng trong thương mại người ta còn gọi là “Cỏ chanh Đông Ấn Độ”

2 Hiện tại đang ở giai đoạn dự thảo

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *