Nghiên cứu chức năng hoá diatomite bằng 3- ercaptopropylmethoxysilane

Tác giả: Đinh Quang Khiếu, Phạm Đình Dũ, Mai Văn Bảy, Nguyễn Thị Diễm Châu, Đặng Xuân Dự Đại Học Huế  Đọc tiếp

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm sắt điện Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 pha tạp Cr3+

Tác giả: Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trương Văn Chương, Võ Duy Dần, Lê Quang Tiến Dũng Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens

Summary Taraxerol (1), scopoletin (2) and (-)-epicatechin (3) were isolated from Kydia glabrescens along with  β-sitosterol and  β-sitosterol glucoside. The identification of the isolates were made by spectroscopic techniques. In… Đọc tiếp

Hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ ̣(La, Pr, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hỡp tributylphotphat và axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic từ dung dịch axit nitric

Summary The extraction of rare earth elements (La, Pr, Nd, Sm, Eu) by mixture of n-tributylphosphate and 2-ethylhexyl 2-ethylhexyl phosphonic acid from nitric acid solutions has been developed. The influence… Đọc tiếp

Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4′,5,6-trihidroxy-3,3′,7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae

From 4′,5,6-trihydroxy-3,3′,7-trimethoxyflavon [Chrysosplenol C] isolated from the Miliusa balansae Fin. & Gagnnep., seven ester and four ether derivatives have been synthezised. The cytotoxic activity against B16-murine melanoma of these compounds… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa

PANi can be synthesized by electrochemical techniques in an acid solution on metal electrodes. Tree techniques usually applied are cyclic voltammetry (CV), potentiostatic (PS)  and galvanostatic (GS) polarisation, among them… Đọc tiếp

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2-đế kính

Titanium dioxide (TiO2) membranes on glasses were prepared by sol-gel method. Raman and AFM spectroscopies mainly characterized them. The catalytic activity was tested in the degradation of phenol as a… Đọc tiếp

Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat

Trong công nghệ uran có hai phương pháp chính để tách quặng uran: tách bằng axit và hòa tách bằng dung dịch cacbonat natri và bicacbonat natri. Việc lựa chọn… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất của rhodanin

Đề tài do các tác giả Nguyễn Quang Đạt, Đinh Thị Thanh Hải, Vũ Trần Anh, Phùng Anh Thư, Nguyễn Thị Thu Hà (bộ môn Hoá hữu cơ, Trường ĐH… Đọc tiếp

Nghiên cứu điều chế propranolol hydroclorid

Đề tài do 2 tác giả Trương Phương và Lâm Hải Yến (Trường ĐH Y Dược TP.HCM) thực hiện ngiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp propranolol hydroclorid đạt… Đọc tiếp